والمیکی

والمیکی

والمیکی (زندگی در پیرامون ۴۰۰ پیش از میلاد در شمال هند) پیشگام چامه‌سرایی در ادبیات سانسکریت بود. او سرایندهٔ اثر حماسی رامایانا بود. او را به سانسکریت ادی کوی یا نخستین شاعر می‌خوانند و وی را از برای پدیدآوردن ساختار شعر سانسکریت و نخستین شلوکا می‌ستایند. او را پدر شعر هندی می‌خوانند.
جنبش دینی‌ای موجود است که برپایهٔ رامایانا و یوگاوشیستا پایه‌ریزی‌شده و به نام والمیکی والمیکیسم نام‌گرفته‌است.

کتاب های والمیکی

رامایانا