روئی اس تسای

روئی اس تسای

روئی تسای (متولد: 1951) پیش بینی های اقتصادی و تجاری، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، مدل سازی و مدیریت ریسک، رتبه بندی اعتبار و کنترل فرآیند را مطالعه می کند. هدف از تحقیق تسای یافتن روابط پویا بین متغیرها و نحوه استخراج اطلاعات از داده های نامرتب است.

کتاب های روئی اس تسای

تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی