راب واکر

راب واکر

راب واکر نویسنده آمریکایی و روزنامه نگار مستقل است. او ستون "The Workologist" را برای بخش Business New York Times Sunday و وبلاگ هایی را برای Design Observer می نویسد. وی همچنین ستون نویس سابق "مصرف شده" مجله نیویورک تایمز است ، جایی که وی از سال 2004 تا 2012 نویسنده همکاری داشت و کلمه "سوف کردن" را ابداع کرد.

کتاب های راب واکر

هنر نگریستن