آدریان لفت ویچ

آدریان لفت ویچ

آدریان لفت ویچ (1940 - 2 آوریل 2013) یک رهبر دانشجوی سفیدپوست آفریقای جنوبی بود که در اوایل دهه 1960 در مبارزات ضد آپارتاید فعالیت داشت. او به بریتانیا آمد، جایی که وی یک استاد دانشگاه برجسته در بخش سیاست در دانشگاه یورک بود. لفت ویچ در دانشگاه کیپ تاون تحصیل کرد و در آنجا در سیاست های دانشجویی فعال بود. وی به مدت دو سال، 1961-1962 ، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان آفریقای جنوبی (NUSAS) بود که مخالف سیاست های آپارتاید دولت بود. محقق و نویسنده R.W. جانسون سخنرانی لفتویچ را در جلسه NUSAS شنید و تقریباً شصت سال بعد به یاد آورد که "او با جذابیت و قدرتی صحبت کرد که من بندرت دیده ام برابر باشد".

کتاب های آدریان لفت ویچ

دولت های توسعه گرا