سید جواد شبانی

سید جواد شبانی

سید جواد شبانی متولد سال 1356، کارشناسی تولید سیما با گرایش انیمیشن -1380 دانشکده صدا وسیما تهران، کارشناسی ارشد تولید سیما-1384 دانشگاه صداوسیما تهران (پایان نامه برتر سوم درسال 84 دانشگاه صدا وسیما)، دانشجوي دکترا مديريت رسانه دانشگاه علوم تحقيقات تهران می باشد.

کتاب های سید جواد شبانی

نگاهی به تاریخ نقاشی جهان


زمان بندی در انیمیشن