سید جواد شبانی

سید جواد شبانی

سید جواد شبانی متولد سال 1356، کارشناسی تولید سیما با گرایش انیمیشن -1380 دانشکده صدا وسیما تهران، کارشناسی ارشد تولید سیما-1384 دانشگاه صداوسیما تهران (پایان نامه برتر سوم درسال 84 دانشگاه صدا وسیما)، دانشجوي دکترا مديريت رسانه دانشگاه علوم تحقيقات تهران می باشد.

کتاب های سید جواد شبانی