رسول قنبری

رسول قنبری

رسول قنبری مترجم ایرانی متول سال 1367 می باشد که زمینه تخصصی ایشان اقتصاد می باشد.

کتاب های رسول قنبری

نظریه اقتصاد دموکراسی


اکنونی دیگر