ژانت پاسکال

ژانت پاسکال

جانت بی. پاسکال ، ویراستار تولیدات اجرایی کتاب های کودکان وایکینگ و نویسنده کتاب "دکتر سوس کی بود؟" ، موریس سنداک کی بود؟ ، آبراهام لینکلن کی بود؟ و کانال پاناما چیست؟ می باشد.

کتاب های ژانت پاسکال

ایزاک نیوتون که بود؟