علی اصغر طائی

علی اصغر طائی

علی اصغر طائی نویسنده ایرانی متول سال 1327 است. حوزه‌های تخصصی ایشان اقتصاد، اقتصاد بین الملل، ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد.

کتاب های علی اصغر طائی

تجلی عشق در غزل های حافظ


آئین مغان