پرویز بابایی

پرویز بابایی

پرویز بابایی متولد سال 1311، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است. حوزه های آثار وی تاریخ، فلسفه، ادبیات، علوم اجتماعی، سیاسی می باشد.

کتاب های پرویز بابایی

پراگماتیسم


تاریخ عرب در قرون جدید


تاریخ جهان


تاریخ ایران


زمینه تکامل اجتماعی


اومانیسم و سوسیالیسم


اندیشه انقلابی مارکس


کانت و فلسفه معاصر


گزیده ی نوشته های کارل مارکس


دیوان وحشی بافقی


مکتب های فلسفی


از سقراط تا سارتر


بررسی چند مقوله فلسفی


فلسفه تجربه گرا


فرهنگ اصطلاحات فلسفه


دموکراسی و انقلاب