کریستوفر دکر

کریستوفر دکر

کریستوفر دکر یک پژوهشگر متخصص حقوق و اقتصاد در مرکز مطالعات اجتماعی و حقوقی دانشگاه آکسفورد است. علایق تحقیقاتی دکتر دکر شامل مقررات اقتصادی، اقتصاد رقابت (ضد تراست)، سازمان صنعتی و حقوق و اقتصاد است. وی دارای تجربه عملی قابل توجهی در زمینه اعمال مقررات اقتصادی در طیف وسیعی از صنایع (انرژی، آب، مخابرات، حمل و نقل، خدمات مالی، مقررات زیست محیطی و مقررات مشاغل) بوده و به عنوان مشاور مقامات رقابت و تنظیم کننده در این زمینه تعداد حوزه های قضایی عمل کرده است.

کتاب های کریستوفر دکر

قانون گذاری اقتصادی مدرن