محمود سمیعی نصر

محمود سمیعی نصر

محمود سمیعی نصر متولد سال 1338، استادیار دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای کارشناسی مدیریت تکنولوژی تولید می سی سی پی -آمریکا، کارشناسی ارشد مهندسی نفت-مهنسی مخازن دانشگاه ایالتی آلاباما، دكتری حرفه ای مدیریت بازرگانی علوم و تحقیقات و دکترای تخصصی بازرگانی بین الملل علوم و تحقیقات می باشد.

کتاب های محمود سمیعی نصر