نیلس فان هوف

نیلس فان هوف

نیلس فان هوف پدر دو دختر است و با همسرش در ملبورن استرالیا زندگی می کند. او مدافع و نویسنده سختی روانی است. او امیدوار است با کتاب های خود بتواند تغییر مثبتی ایجاد کند ، گفتگو را ارتقا دهد و به کودکان در یادگیری اعتماد به نفس ، تاب آوری و طرز فکر مثبت کمک کند.

کتاب های نیلس فان هوف

ذهن قدرتمند ما


پسری با ذهن قدرتمند


دختری با ذهن قدرتمند