برنارد شوارتز

برنارد شوارتز

دکتز برنارد شوارتز، تعدادی کتاب نوشته است ، از جمله کتاب "چگونه می توان فرزندان خود را وادار کرد که آنها می خواهند انجام دهند". او در زمینه های روانشناسی ورزشی و ارزیابی حضانت کودکان تخصص داشته است و در هر دو موضوع مطالب زیادی نوشته است.

کتاب های برنارد شوارتز