رابرت وی فایرستون

رابرت وی فایرستون

رابرت وی فایرستون دارای دکترای روانشناسی و نویسنده ای است که مشهورترین کتاب های آن - باند فانتزی، صدا درمانی، مبارزه با فرآیندهای اندیشه های مخرب و کودک دلسوزانه - نظریه ای جامع درباره نوروز و رشد انسان را تشریح می کند.

کتاب های رابرت وی فایرستون