لاکشمی باسکاران

لاکشمی باسکاران

فیزیکدانی با تخصص نظری و تجربی در مطالعات بنیادی پدیده‌های کوانتومی، شیمی کوانتومی، روابط بین ساختار مجتمع‌های فلزات واسطه، و همچنین مهارت‌های ارتباطی قوی که از تجربه تدریس گسترده و توانایی کار مستقل یا به عنوان بخشی از یک تیم، ایجاد شده است.

کتاب های لاکشمی باسکاران

طراحی در صنعت نشر