پل آمیر

پل آمیر

منصوری کتاب های بسیاری تألیف و ترجمه کرده است. او در سبک نویسندگی خود دارای روش خاصی بود. اما در فرایند ترجمه طرفدار سبک بسط و گسترش کتب بود. او در ترجمه به رعایت امانت در برگردان پیام نویسندگان کتاب های اصلی وفادار نبود. در بسیاری از موارد اطلاعات خویش را نیز به کتاب های می افزود. او معتقد بود ترجمه بر دو گونه است نوعی که در آن مترجم، لغت به لغت ترجمه می کند و به متن اصلی وفادار است و نوعی دیگر که خود آن را اقتباس می نامید مترجم این اختیار را داشت که ایده اولیه نویسنده را گسترش دهد. نقل است که اصلا شخصیتی به نام «پل آمیر» در تاریخ ادبیات فرانسه وجود ندارد. عده ای معتقدند «خداوند الموت» پرداخته ذهن منصوری بوده است.

کتاب های پل آمیر

خداوند الموت (زرکوب)