پیتر ویلی

پیتر ویلی

پیتر ویلی مرجع جهانی قلعه‌های اسماعیلیان ایران و سوریه است. او کتاب‌های متعددی از جمله قلعه قاتلان (1963) نوشته است که هنوز به عنوان اثر استاندارد در این زمینه شناخته می‌شود و به دایره‌المعارف ایرانیکا درباره آثار اسلامی کمک کرده است.

کتاب های پیتر ویلی

آشیانه عقاب