راجر ولکما

راجر ولکما

پروفسور ولکما دانشیار مدیریت است و دوره هایی را در زمینه مذاکره، مدیریت تعارض، تیم سازی، فرآیند مشاوره و رفتار سازمانی تدریس کرده است. او بیش از پنجاه مقاله مجلات و مقالات کنفرانسی در زمینه مذاکره/میانجیگری/مدیریت تعارض، تصمیم‌گیری، فرمول‌بندی مشکلات، جلسات سازمانی و فناوری‌های گروهی تالیف کرده است. ولکما همچنین یک بسته نرم افزاری برای مدیریت تیم ها، گروه ها و جلسات عرضه کرده و دو کتاب در مورد چانه زنی و مذاکره برای انجمن مدیریت آمریکا منتشر کرد.

کتاب های راجر ولکما

ابزارهای مذاکره


اهرم در مذاکره