آن آرنوف فیشمن

آن آرنوف فیشمن

آن آرنوف فیشمن، رئیس Generational Targeted Marketing، LLC، یک شرکت بازاریابی تخصصی است که بینش هایی در مورد ترجیحات، روندها و عادات خرید هر یک از شش نسل آمریکا ارائه می دهد. او چهار بورسیه سنای ایالات متحده برای مطالعه روندهای نسلی و تدریس بازاریابی نسلی در دانشگاه نیویورک دریافت کرد.

کتاب های آن آرنوف فیشمن