گلن آر شیرالدی

گلن آر شیرالدی

دکتر گلن آر شیرالدی در دانشکده های مدیریت استرس در پنتاگون و دانشگاه مریلند خدمت کرده است، جایی که او جایزه معلم برجسته را در کالج سلامت و عملکرد انسانی دریافت کرد.

کتاب های گلن آر شیرالدی