منوچهر طبیبیان

منوچهر طبیبیان

منوچهر طبیبیان متولد سال 1316، استاد بازنشسته، عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، طرح تحقیقاتی تحت عنوان «ارزیابی دوره آموزشی ده ساله دکتری شهرسازی» قطب علمی شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو هیأت تحریریه مجله معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، سردبیر نشریه Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، عضو کمیته تخصصی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های منوچهر طبیبیان