ال رینا اکستین

ال رینا اکستین

ال رینا اکستین در سال 1993 به عنوان دانشجوی سال اول مدیریت ورزشی B.Comm در دانشگاه Potchefroom برای CHE ثبت نام کرد، که در سال 1995 آن را تکمیل کرد. در سال 1996 مدرک افتخاری را در رشته تفریح و سپس مدرک افتخاری (1997) را در علوم ورزشی دریافت کرد. در سال 1998 به عنوان دستیار مدیر در آکادمی هاکی دانشگاه پوچف استروم منصوب شد، جایی که تا سال 2007 آکادمی را مدیریت کرد. در سال 2008 به عنوان مدرس جوان در دانشکده بیوکینتیک، تفریح و علوم ورزشی منصوب شد. پس از اتمام MBA خود در سال 2011، به عنوان استاد در مدرسه ارتقاء یافت. در سال 2016 دکترای خود را در علوم حرکت انسانی (مدیریت ورزشی) به پایان رساند و در سال 2017 به عنوان مدرس ارشد ارتقاء یافت.
در ژانویه 2018، به تازگی به عنوان مدیر دانشگاهی در دانشکده علوم حرکت انسانی منصوب شد.

کتاب های ال رینا اکستین

مدیریت در ورزش