الگا کیایی

الگا کیایی

الگا کیاییی بیش از شانزده سال سابقه تدریس زبان انگلیسی و بیش از هجده سال سابقه ترجمه متون، کتب، رساله،مقالات و...را دارد،
کتابهایی شامل موضوع رمان، روانشناسی، علمی، تربیت کودک،تغذیه و... را ترجمه کرده است.

کتاب های الگا کیایی