الگا کیایی

الگا کیایی

الگا کیاییی بیش از شانزده سال سابقه تدریس زبان انگلیسی و بیش از هجده سال سابقه ترجمه متون، کتب، رساله،مقالات و...را دارد،کتابهایی شامل موضوع رمان، روانشناسی، علمی، تربیت کودک،تغذیه و... را ترجمه کرده است.

کتاب های الگا کیایی

شن های زمان


تربیت دختران


سفر زندگی


پدر به شکار رفته


باغ فراموش شده


آخرین سرنخ


خفته در باد


نمیشه؟! میشه!