سارا فرهنگ

سارا فرهنگ

دکتر سارا فرهنگ، عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، دارای دکتری تخصصی روانپزشکی بالینی می باشد.

کتاب های سارا فرهنگ

روان شناسی و «ام.اس»