ادوارد کری

ادوارد کری

ادوارد کری (زاده آوریل 1970، در شمال والشام، نورفولک، انگلستان) نمایشنامه نویس و رمان نویس است. او چندین اقتباس برای صحنه نوشته است، از جمله کبوتر پاتریک سوسکیند و پینوکیو رابرت کوور در ونیز. نمایشنامه های خود او عبارتند از Sulking Thomas و Captain of the Birds. او با ادین خو در ترجمه ویانگ کولیت مکبث به نام مکبث در سایه ها همکاری کرد.

کتاب های ادوارد کری

عمارت رصدخانه