کلیر فریلند

کلیر فریلند

کلیر فریلند (Claire A. B. Freeland) یک روانشناس دارای مجوز در مریلند در مطب خصوصی برای بیش از سی سال با تمرکز بر کودکان و خانواده های آنها بود. او که می خواست کارش را فراتر از دفتر کار بسط دهد، با همکار نویسنده دکتر ژاکلین بی شروع به نوشتن کتاب کرد.

کتاب های کلیر فریلند