جورجا دوگانجی

جورجا دوگانجی

جورجا دوگانجی (Georgia A. Degangi)، روانشناس بالینی و کاردرمانگر در بخش خصوصی در ITS (خدمات درمانی یکپارچه) برای کودکان و خانواده ها، در Kensington، MD است. او نویسنده کتاب اختلالات تنظیم در تأثیر و رفتار کودکان است که بیش از 25 سال تجربه کار با نوزادان، کودکان و خانواده های آنها دارد.

کتاب های جورجا دوگانجی