ایمی سالتزمن

ایمی سالتزمن

ایمی سالتزمن (Amy Saltzman) یک پزشک کل نگر، مربی ذهن آگاهی، دانشمند و شاعر گاه به گاه است. اشتیاق او کمک به مردم در هر سنی برای داشتن زندگی کاملتر و کشف "مکان آرام" درون است. دکتر امی سالتزمن یک پزشک کل نگر، مربی ذهن آگاهی، دانشمند، همسر، مادر، دانش آموز فداکار تحول، ورزشکار قدیمی و شاعر گاه به گاه است. اشتیاق او حمایت از افراد در هر سنی برای بهبود سلامتی آنها و کشف مکان هنوز آرام در داخل است. او توسط همسالانش به عنوان فردی بینا و پیشگام در زمینه های پزشکی جامع و ذهن آگاهی برای جوانان شناخته می شود.

کتاب های ایمی سالتزمن

یک مکان آرام برای نوجوانان