جولیا تایلور

جولیا تایلور

جولیا وی. تیلور، نویسنده کتاب Salvaging Sisterhood and Perfectly You است و از نویسندگان کتاب G.I.R.L.S است. (دختران در موقعیت های واقعی زندگی) و کتاب کار قلدری برای نوجوانان. تیلور به عنوان مشاور دبیرستان کار کرده است و علاقه دارد دختران را توانمند سازد تا در برابر انتظارات غیرواقعی رسانه ها ایستادگی کنند، ریسک های سالم داشته و روابط معناداری برقرار کنند.

کتاب های جولیا تایلور

تن انگاره