پرستو عوض زاده

پرستو عوض زاده

کتاب های پرستو عوض زاده

بعضی غریبه ها حقه بازند


با غریبه ها حرف نمی زنم


با غریبه ها جایی نمی روند


آیا رازی داری؟


غرور و تعصب


اما


منسفیلد پارک


عقل و احساس


ترغیب


نورثنگر ابی


شاهزاده و گدا (جیبی)


ماجراهای خانواده ی پپر


شاهزاده و گدا


سه تفنگدار


نجیب زاده ی کوچک