کریستوفر اسپنسر

کریستوفر اسپنسر

کریستوفر اسپنسر استاد روانشناسی محیطی در دانشگاه شفیلد است. کتاب های او عبارتند از: کودک در محیط فیزیکی: توسعه دانش و شناخت فضایی (با بلیدز، ام و مورسلی، ک.، 1989)، خواندن در روانشناسی محیطی: محیط کودک (1995)، و روانشناسی: مقدمه معاصر. (1998).

کتاب های کریستوفر اسپنسر

کودکان و محیط پیرامونشان