لوری مگوایر

لوری مگوایر

لوری مگوایر (متولد: تورنتو، کانادا) استاد شکسپیر، دانشگاه آکسفورد و همکار آموزشی، کالج ماگدالن، لوری مگوایر، استاد شکسپیر در دانشگاه آکسفورد و عضو آموزشی کالج ماگدالن است. او نویسنده یا نویسنده ده کتاب و پنجاه مقاله است.

کتاب های لوری مگوایر