عبدالهادی دانشپور

عبدالهادی دانشپور

سید عبدالهادی دانشپور دانشیار و دکتری در رشته شهرسازی، گرایش طراحی شهری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های عبدالهادی دانشپور

شهرگرایی نو ظهور