کتلین آر الن

کتلین آر الن

کاتلین آلن، دکترا، پروفسور بازنشسته کارآفرینی در دانشکده بازرگانی USC مارشال است.

کتاب های کتلین آر الن

مدیریت اجرایی (MBA)