محمدجواد نعمتی

محمدجواد نعمتی

کتاب های محمدجواد نعمتی

مغزت را درست به کار بینداز


مهارت های مطالعه


درست فکر کن صحیح عمل کن


نقشه بندی ذهنی


حافظه ات را به کار بینداز


تندخوانی پیشرفته


آموزش تندخوانی


نقشه های ذهنی برای بچه ها


روشی برای مرور بهتر درس ها


یک فروشنده فوق ستاره شوید