مگان اپلر وود

مگان اپلر وود

مگان اپلر وود اولین سازمان غیردولتی در جهان را که به توسعه گردشگری به عنوان ابزار توسعه پایدار اختصاص داشت در سال 1990 به نام انجمن بین المللی اکوتوریسم تاسیس کرد. Epler Wood به عنوان یک رهبر سازمان های غیر دولتی، مربی و مشاور، حرفه خود را وقف ایجاد ابزارهای حرفه ای، دستورالعمل ها، سیاست ها و منابع آموزشی برای توسعه گردشگری پایدار در بیش از 30 کشور کرده است.

کتاب های مگان اپلر وود