اورن جی سوفر

اورن جی سوفر

اورن جی سوفر، نویسنده‌ی آمریکایی و استاد حوزه‌ی خودیاری و خوپروری است.

کتاب های اورن جی سوفر

حرف دلت را بزن