اما ولف

اما ولف

اما ولف (متولد 1865-م. 1932) نویسنده پنج رمان، شعر و داستان کوتاه، اولین نویسنده یهودی آمریکایی بود که توسط مطبوعات مشهور و مهم زمان خود - هنری هولت، ا منتشر شد.

کتاب های اما ولف

کاج شیلیایی سرگردان