مارکو یان سیتی

مارکو یان سیتی

مارکو یان سیتی استاد دانشکده بازرگانی هاروارد است که علاقه اصلی تحقیقاتی او فناوری و استراتژی عملیات و مدیریت نوآوری است. او پروفسور مدیریت بازرگانی است.

کتاب های مارکو یان سیتی

استراتژی و رهبری در عصر هوش