تورج رحمانی

تورج رحمانی

تورج رحمانی متولد سال 1357 شمسی – تاکستان – استان قزوین، دکتری تخصصی رشته علوم سیاسی – گرایش فلسفه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، پژوهشگر مدعو پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می باشد.

کتاب های تورج رحمانی

مطالعات پسااستعماری