اولین وست آیرو

اولین وست آیرو

اولین وست آیرو (1922) نویسنده کتاب هایی در مورد نا توانی است. او به مدت پنجاه سال در این زمینه در نیویورک و پنسیلوانیا مشغول بوده است.

کتاب های اولین وست آیرو

فراسوی کم توانی جسمی