صادق سازگار

صادق سازگار

مدیر ارشد تجربه مشتری(CX) و CRM شرکت سلکت ویزا، مدیر ارشد سابق تجربه مشتری (CX) هلدینگ به اندام دکتر، مترجم ایرانی متولد سال 1370 می باشد.

کتاب های صادق سازگار