نایجل نیکلسون

نایجل نیکلسون

نایجل نیکلسون یک روانشناس تجاری بریتانیایی و استاد بازنشسته رفتار سازمانی در مدرسه تجارت لندن است. او به خاطر کارش در حمایت از کاربرد روانشناسی تکاملی در مدیریت کسب و کار شناخته شده است.

کتاب های نایجل نیکلسون

بلوغ مدیریت