تامی ال هیوز

تامی ال هیوز

دکتر تامی ال. هیوز رئیس سابق دو بخش روانشناسی مدرسه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) و مربیان روانشناسان (TSP) است. او که یکی از اعضای انجمن روانشناسی آمریکا بود، به عنوان رئیس هیئت امور آموزشی، رئیس گروه کودکان، نوجوانان و خانواده به عنوان نماینده شورای، و... خدمت کرده است.

کتاب های تامی ال هیوز