داگلاس هکر

داگلاس هکر

داگلاس جی هکر، مدیر گروه آموزش و یادگیری، و استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه یوتا است.

کتاب های داگلاس هکر