دبرا اس جاکوبز

دبرا اس جاکوبز

دبرا اس. جاکوبز نویسنده کتاب "فعالیتهای روزمره برای کودکان با اختلال طیف اتیسم" است. او همچنین در مجلات مقاله می نویسد.

کتاب های دبرا اس جاکوبز