پدرام بوربور

پدرام بوربور

پدرام بوربور متولد سال 1362 کارشناس سرمایه گذاری و بازارهای مالی است.

کتاب های پدرام بوربور

تحلیل تکنیکال کاربردی