مجید خسروی نیک

مجید خسروی نیک

مجید خسروی نیک، مدرس ارشد رسانه های دیجیتال و مطالعات گفتمان در دانشگاه نیوکاسل، انگلستان است. او در زمینه مطالعات رسانه های دیجیتال، مطالعات گفتمان و سیاست کار می کند.

کتاب های مجید خسروی نیک

گفتمان هویت و مشروعیت