کاتلین برگر

کاتلین برگر

برگر استاد (متولد: 1950)روانشناسی رشد در کالج اجتماعی برونکس CUNY و نویسنده کتاب درسی پیشرو در توسعه انسانی است که توسط دانشجویان در تمام 50 ایالت مورد مطالعه قرار گرفته، به پنج زبان ترجمه شده و توسط اساتید 12 کشور پذیرفته شده است.

کتاب های کاتلین برگر