جان کربس

جان کربس

جان ریچارد کربس،یک جانورشناس انگلیسی است که در زمینه اکولوژی رفتاری پرندگان تحقیق می کند. او از سال 2005 تا 2015 مدیر کالج عیسی در آکسفورد بود. لرد کربس از سال 2012 تا 2013 رئیس انجمن علمی بریتانیا بود.

کتاب های جان کربس